Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 
Tag: Luat thue tai nguyenluat thue