Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên. 
Tag: Luat thue tai nguyen, luat thue