Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2009

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, g...

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên   Ta...

Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên   Tag:  Luat thue tai nguyen ,...

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên   Tag...

Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ tài chính hướng dấn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên

Thông tư số 105/2010/TT-BTC hướng dẫn về người nộp thuế; đối tượng chịu thuế; căn cứ tính thuế; miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực h...

Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2009 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

Các hướng dẫn tại Thông tư 32/2009/TT-BTC áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là nhà thầu) tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm d...