Thuế suất thuế tài nguyên được quy định cụ thể như thế nào?

Câu hỏi:
Thuế suất thuế tài nguyên được quy định cụ thể như thế nào?