Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên áp dụng hiện nay?

Câu hỏi:
Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên áp dụng hiện nay?

Trả lời:
Các văn bản pháp lý về thuế tài nguyên có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2010 gồm:
- Luật thuế Tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25-11-2009 của Quốc hội;
- Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên.
- Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.